Meld je aan Word lid

Wedstrijdreglement

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD

Promopakket Zespri Club

Artikel 1: Algemeen

1. Huidige voorwaarden van de wedstrijd ‘Promopakket Zespri Club.’ zijn van toepassing op de wedstrijd georganiseerd door Zespri International Europe nv/sa (hierna Zespri of ‘de organisator’), Posthofbrug 10, bus 3, 2600 Berchem.

2. Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding en zonder voorbehoud van het huidige reglement. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Zespri verantwoordelijk kan worden gesteld. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de wedstrijd dan die beschreven in huidig reglement.

3. De wedstrijd loopt vanaf 12/04/2022

4. Er zijn 25 winnaars

5. Het reglement is beschikbaar op de website: https://zespriclub.com/nl/wedstrijdreglement

Artikel 2: Voorwaarden voor de deelnemers

1. Deelname aan de wedstrijd staat uitsluitend open voor handelaars die in België woonachtig zijn en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, met uitzondering van:

  • personeelsleden van de organiserende bedrijven en derden waar de organiserende bedrijven beroep op doen voor de uitwerking van de wedstrijd
  • hun communicaite- en adviesbureau’s
  • en hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn.

2. Zijn ook uitgesloten van de wedstrijd: personen die deelnemen via een georganiseerde
samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

3. Niets uit of met betrekking tot deze wedstrijd mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van organisator.

4. Geen enkele vorm van communicatie zal plaatsvinden omtrent deze wedstrijd. Met uitzondering van een schriftelijke aanvraag van het reglement, vergezeld van een vooraf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag, die wordt opgestuurd naar Zespri International Europe, Wedstrijd ZespriClub– Posthofbrug 10, bus 3, 2600 Berchem.
Pagina-einde

Artikel 3: Deelnemingsregels en voorwaarden

1. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer:

  • Geregistreerd zijn op het handelaarsplatform ZespriClub
  • Alle gevraagde contactgegevens invullen via de wedstrijdpagina: www.zespriclub.com

2. Er kan maximum 1 promopakket per adres gewonnen worden.

3. De winnaars zijn de eerste 25 die een pakket aanvragen.

Artikel 4: Prijzen

1. De prijs is promopakket bestaande uit: receptenfiches, een poster, een totem, 100 Zespri papieren fruitzakjes, 2 wobbler Kiwibrothers, 2 krijtbordjes, 100 Zespri SunGold-lepels, 100 Zespri Green lepels, een blender en een actieposter van de blender.

2. Na afsluiting van de wedstrijd worden de winnaars persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht via het e-mailadres opgegeven tijdens hun inschrijving. Zij krijgen dan 2 weken de tijd om hun adresgegevens te bevestigen. De prijzen worden enkel op hun persoonlijk adres geleverd.

3. Als het opgegeven adres niet correct blijkt, of indien de winnaar niet antwoordt binnen de gestelde termijn, blijft de prijs in handen van Zespri en zal de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welk vorm ook, verliezen.

5. Bij weigering van de prijs, of het niet toekennen van de prijs aan de winnaar om andere redenen, blijft deze van Zespri en de winnaar zal alle rechten op enige schadevergoeding, van welk vorm ook, verliezen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. Zespri behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers te weigeren of te diskwalificeren, in het geval van overtreding van één van de bepalingen van dit reglement zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Zespri.

2. Zespri sluit voor zover wettelijk mogelijk iedere mogelijke aansprakelijkheid van organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze wedstrijd volledig uit.

3. Zespri behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen en/of te verlaten indien onvoorziene omstandigheden onafhankelijk hun wil dit rechtvaardigen zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Zespri kan doen gelden.

4. Zespri kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de wedstrijd of van de toegekende prijzen.

5. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

6. De deelnemingskosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Zespri de deelnemingskosten van de wedstrijd terugbetaalt.

7. Zespri kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foutieve of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

8. Indien de wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Zespri geenszins aansprakelijk worden gehouden. Zespri kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor technische problemen.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

1. De volgende gegevens worden aan de deelnemer gevraagd:

  • Naam + Voornaam
  • Straat + huisnummer, postcode en woonplaats
  • Emailadres

2. Deze gegevens worden opgeslaan in de Zespri database en zullen gebruikt worden tijdens deze actie om de winnaars te contacteren aan het einde van de actie. De deelnemer krijgt bij registratie ook de kans om zich in te schrijven voor andere email communicatie voor handelaars. Dit is geen verplichting.

3. Indien de persoonsgegevens ook voor commerciële doeleinden worden gebruikt, zal Zespri een goedkeuring voor gebruik van persoonsgegevens vragen aan de deelnemers. Deze gegevens worden dan opgenomen in een bestand en zullen gebruikt worden voor het opsturen van actiegerichte e-mails of nieuwsbrieven.

4. De deelnemer heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoongegevens en kan eventuele verbeteringen of verwijdering verzoeken door contact op te nemen met Zespri door een e-mail te sturen naar personal.info@zespri-europe.com

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wet en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de actie en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde rechtbanken.

Vragen? Contacteer ons hier

Website voor consumenten